لیست ثبت نام های پایه هفتم
# نام و نام خانوادگی نام پدر تاریخ تولد مدرسه ششم کارنامه ششم اطلاعات تماس
1 امیرعلی طایفه رستمی محسن ۱۳۹۰/۰۳/۲۱ ارومیه. دبستان دولتی کوثر حاجی پیرلو مشاهده کارنامه موبایل : ۰۹۳۳۳۶۶۰۳۷۲ تلفن : ۲۳۴۲۹۶۷
2 سپهر باقری بابک ۱۳۸۹/۰۸/۰۲ حکیم نظامی مشاهده کارنامه موبایل : ۰۹۱۴۸۰۱۹۴۹۰ تلفن : ۰۹۱۴۷۱۰۴۹۱۰
3 عرفان رحمانی اسماعیل ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ دانش مشاهده کارنامه موبایل : ۰۹۱۰۶۹۶۲۶۹۸ تلفن : نداریم
4 fhrthh fhrvb fhfhr ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ fghrtfbf مشاهده کارنامه موبایل : hfehfgh تلفن : egbeggrg
5 fghfhfh fhfggjhreth hethf ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ dfgergfd مشاهده کارنامه موبایل : dfgdegre تلفن : gdervdfgvw
6 fhfgfhfh fghfghfghfghfh fhfghffghfghfghf ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ fghfhfghfghfg مشاهده کارنامه موبایل : hfgdfgdfg تلفن : hfgdfgdfg
7 fhfh fghfghfh fghfghfghf ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ fghfghfg مشاهده کارنامه موبایل : gdfgdfg تلفن : gdfgdfg
8 asdfa 456 dafdf ۱۴۰۱/۰۶/۱۸ dfdfdf مشاهده کارنامه موبایل : 6767 تلفن : 45646
9 fghfghf gfhfghf fghfgh ۱۴۰۱/۰۶/۱۷ fghfgh مشاهده کارنامه موبایل : fsdf تلفن : sdfsdf
10 تست بلیبل بیل4 ۱۴۰۱/۰۶/۱۷ بل مشاهده کارنامه موبایل : gnghmm تلفن : gnghmm
11 تست بلیبل بیل4 ۱۴۰۱/۰۶/۱۷ بل مشاهده کارنامه موبایل : gnghmm تلفن : gnghmm
12 تست بلیبل بیل4 ۱۴۰۱/۰۶/۱۷ بل مشاهده کارنامه موبایل : gnghmm تلفن : gnghmm
13 تست بلیبل بیل4 ۱۴۰۱/۰۶/۱۷ بل مشاهده کارنامه موبایل : gnghmm تلفن : gnghmm
14 سلام اها 4 ۱۴۰۱/۰۶/۱۷ بل مشاهده کارنامه موبایل : gnghmm تلفن : gnghmm
15 fghfgnhm fgnhmm fnfhmmm ۱۴۰۱/۰۶/۱۷ hmm مشاهده کارنامه موبایل : hmm تلفن : hmm
16 hm hmm hmmm ۱۴۰۱/۰۶/۱۷ hmm مشاهده کارنامه موبایل : hmm تلفن : hmm
17 hm hmm hm ۱۴۰۱/۰۶/۱۷ hmm مشاهده کارنامه موبایل : hm تلفن : hm
18 سامی رفیع الدین رامک ۱۳۸۸/۱۰/۲۳ نسل قلم مشاهده کارنامه موبایل : 09143411469 تلفن : 04433652742
19 امیرحسین جباری نصراله ۱۳۸۸/۱۱/۰۷ عرفان مشاهده کارنامه موبایل : 09125145412 تلفن : 33386141
20 محمدمهدی هیکلی چهار طاق سعید ۱۳۸۸/۱۰/۰۸ عرفان مشاهده کارنامه موبایل : 09149467318 تلفن : 4433468992
21 هومن صدقی غلامرضا ۱۳۸۸/۰۹/۰۸ فجر۱ مشاهده کارنامه موبایل : 09143400345 تلفن : 09145425615
22 علی زاهد یعقوب ۱۳۸۹/۰۳/۱۸ امامزاده مشاهده کارنامه موبایل : 09143899685 تلفن : 04432412586
23 , پارسا بانی فاضل جواد ۱۳۸۹/۰۲/۲۹ سینا نو آور مشاهده کارنامه موبایل : 09144417932 تلفن : 04433486101
24 امیر محمد آذر قره باغ حجت ۱۳۸۹/۰۴/۲۶ اسد زاده مشاهده کارنامه موبایل : 09143466313 تلفن : 33664105
25 محمدصادق حبیب پناه فرزاد 1388/9/15 نسل قلم مشاهده کارنامه موبایل : 09144413562 تلفن : 04433472186
26 برسام رزاقی محسن ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ سرآمد مشاهده کارنامه موبایل : 9141494014 تلفن : ۰۹۱۴۱۴۳۵۹۳۰
27 مهدی قاسمی عیسی ۱۳۸۹/۰۳/۰۸ مهد دانش مشاهده کارنامه موبایل : ۰۹۱۴۳۴۳۲۲۶۳ تلفن : ۰۴۴۳۳۸۷۰۴۹۷
28 عطا ملک زاده علیرضا ۱۳۸۸/۱۰/۱۹ مهد دانش مشاهده کارنامه موبایل : 09144419462 تلفن : 09144414865
29 الشن یعقوبی چوروسی حسین ۱۴۰۱/۰۱/۱۶ نسل قلم مشاهده کارنامه موبایل : ۰۹۱۴۳۴۵۰۹۴۰ تلفن : ۳۳۶۸۵۹۴۹
30 رادین گشادفکر حسین ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ نسل قلم مشاهده کارنامه موبایل : ۰۹۱۴۳۴۵۰۹۴۰ تلفن : ۳۳۶۸۵۹۴۹
31 پرهام انتظار سجاد ۱۴۰۰/۰۸/۲۵ دبستان نسل قلم مشاهده کارنامه موبایل : 09143450940 تلفن : 04433685949
32 صدرا اصغروند افشین ۱۳۹۰/۰۶/۰۱ مهد دانش مشاهده کارنامه موبایل : 09143419044 تلفن : 04433861026
33 احمدرضا دینی اسفندیار ۱۳۸۸/۰۹/۲۵ مهد دانش مشاهده کارنامه موبایل : ۰۹۱۴۸۸۴۹۰۵۳ تلفن : ۰۹۱۴۷۲۸۹۶۵۴
34 امیرمهدی نورمندی پور حسین ۱۳۸۹/۰۵/۰۸ مهد دانش مشاهده کارنامه موبایل : ٠٩٣۶٣٣٠۴٩٩۴ تلفن : ٠۴۴٣٣۶۵٧٠٠۶
35 محمدرضا آصفی عادل ۱۳۸۹/۰۱/۱۰ مهد دانش مشاهده کارنامه موبایل : ۰۹۱۴۳۴۷۱۵۴۲ تلفن : ۳۲۷۷۵۴۳۲
36 امیرحسین بابازاده علی ۱۳۸۹/۰۶/۰۲ دبستان مهددانش مشاهده کارنامه موبایل : ۰۹۱۴۴۸۷۸۴۵۱ تلفن : ۳۳۶۶۳۴۲۱
37 علی اصغر تیمورپور امین ۱۳۸۹/۰۱/۱۶ مهد دانش مشاهده کارنامه موبایل : 09144412737 تلفن : 09144468634